ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη ιστοσελίδα www.dedal-robot.gr 
Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα στην ιστοσελίδα  www.dedal-robot.com, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ dedal-robot.gr

Α΄ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Άρθ.1. Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης προορίζονται να ρυθμίσουν τη σχέση μεταξύ της εταιρείας Dedal Company Ltd., UIC BG160137392, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: πόλη Πλόβντιβ 4000, οδ."Brezovsko Shose" Αρ.145, αποκαλούμενη εφεξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και των πελατών, αποκαλούμενοι εφεξής ΧΡΗΣΤΕΣ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου DEDAL-ROBOT, αποκαλούμενη εφεξής "www.dedal-robot.gr".

Β΄ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Άρθ.2. Πληροφορίες βάσει του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών::

 1. Επωνυμία της εταιρείας - Προμηθευτής „Dedal Company Ltd.“
 2. Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: πόλη Πλόβντιβ 4000 Βουλγαρίας, οδός "Brezovsko shose"Αρ.145
 3. Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας και διεύθυνση παραπόνων και καταγγελίων από χρήστες: πόλη Πλόβντιβ 4000 Βουλγαρίας, οδός "Brezovsko shose"Αρ.145
 4. Στοιχεία επικοινωνίας: [email protected], τηλέφωνο:00359889607517
 5. Εγγραφή στα δημόσια μητρώα: UIC BG160137392
 6. Επικεφαλές εποπτικές αρχές:

(1) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 6475600

E-mail: [email protected]

Site web: www.dpa.gr  

(2) Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος: Πλατεία Κάνιγγος, Τ.Κ.: 101 81 

Τηλ.: 210 380 86 64, Fax: 210 3893400

Γραμμή καταναλωτή: 1520

Site web: www.mindev.gov.gr   

 1. Εγγραφή σύμφωνα με το Νόμο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας BG160137392

Γ΄ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Άρθ.3. www.dedal-robor.gr είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που διατίθεται στο Διαδίκτυο στη ιστοσελίδα www.dedal-robot.gr, μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις αγωραπωλησίας και παράδοσης εμπορεύματων, που προσφέρει ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα , συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 1. Να κάνουν εγγραφές και διμηουργία του λογαριασμού για την περιήγηση του e-shop του Προμηθευτή και να χρησιμοποιούν τις πρόσθετες υπηρεσίες για παροχή πληροφοριών.
 2. Να εξετάζουν τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης.
 3. Να συνάπτουν με τον Προμηθευτή συμβάσεις αγοραπωλησίας και παράδοσης των εμπορεύματων, που προσφέρονται από την πλατφόρμα www.dedal-robot.gr
 4. Να πραγματοποιούν κάθε είδους πληρωμές σε σχέση με τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της πλατφόρμας dedal-robot.gr, συμπεριλαμβανομένων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
 5. Να λάβουν πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr
 6. Να κάνoυν ηλεκτρονικές δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη ή την εκτέλεση συμβάσεων με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr, μέσω της διεπαφής του ιστότοπου www.dedal-robot.gr, που είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.
 7. Να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο, κυρίως μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας www.dedal-robot.gr στο Διαδίκτυο.
 8. Να ασκήσουν το δικαίωμά τους άρνησης, όπου ισχύει, βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθ. 4.Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr οργανώνει την παράδοση των εμπορεύματων και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρήστων που προβλέπονται από το νόμο, ενεργώντας στα πλαίσια καλής πίστης, εφαρμόζοντας τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που αποδέχθηκαν στην πράξη, στο καταναλωτικό ή εμπορικό δίκαιο.

Άρθ. 5. (1) Οι χρήστες συνάπτουν με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr σύμβαση αγοραπωλησίας εμπορεύματων/προϊόντων, στη ιστοσελίδα dedal-robot.gr. Η σύμβαση συνάπτεται στα ελληνικά και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων του προμηθευτή στην πλατφόρμα .

(2)Σύμφωνα με τη σύμβαση, που έχει συναφθεί με τους Χρήστες, αγοραπωλησίας εμπορεύματων/προϊόντων, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr αναλαμβάνει να οργανώσει την παράδοση και τη μεταβίβαση της κυριότητας του Καταναλωτή των προϊόντων που καθορίστηκαν από αυτόν, μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθη κατά την εισαγωγή πληροφοριών το αργότερο μέχρι την υποβολή της δήλωσης για τη σύναψη της σύμβασης στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr

(3) Οι χρήστες καταβάλλουν αμοιβή στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr για τα παραδοθέντα προϊόντα, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr και αυτούς τους γενικούς όρους. Η αμοιβή ανέρχεται στο ύψος της τιμής, που ανακοινώθηκε στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr

(4) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για ανακρίβειες στην περιγραφή των εμπορευμάτων, οι οποίες δεν σχετίζονται με τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών και δεν διεκδικεί την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Άρθ. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Πάροχος στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr συμφωνούν ότι όλες οι μεταξύ τους δηλώσεις σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας, μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και της ηλεκτρονικής υπογραφής και τον νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Καταναλωτές του ιστότοπου, γίνονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα δεδομένα, που παρέχονται από τον Χρήστη κατά την εγγραφή του, εφόσον ο Χρήστης έχει εισαγάγει το κατάλληλο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Δ΄ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ του ιστοτόπου dedal-robot.gr

Άρθ. 7. (1) Για να χρησιμοποιεί το www.dedal-robot.gr για τη σύναψη συμβάσεων αγοταπωλησίας εμπορεύματων, ο Χρήστη πρέπει να εισάγει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης που έχει επιλέξει για απομακρυσμένη πρόσβαση ή να ταυτοποιηθεί μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή στο Google, που θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί Γενικοί Όροι Χρήσης.

(2) Το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης για απομακρυσμένη πρόσβαση καθορίζονται από τον Καταναλωτή, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτόν. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παραγγελίες για την παράδοση εμπορεύματων, μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Google.

(3) Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στο καλάθι αγορών και πατώντας το κουμπί «Παραγγελία», ο Χρήστης δηλώνει ότι έχει διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους, ότι συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και ότι δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς ανεπιφύλακτα.

(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την παραγγελία που έκανε ο Χρήστης μέσω e-mail. Δημιουργείται λογαριασμός του Χρήστη και προκύπτει συμβατική σχέση μεταξύ αυτού και του Προμηθευτή.

(5) Κατά την εγγραφή ή την πραγματοποίηση παραγγελίας, ο Χρήστης αναλαμβάνει να παρέχει ακριβή και τρέχοντα δεδομένα. Σε περίπτωση αλλαγής, ο χρήστης αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τα δεδομένα, που αναφέρονται στην εγγραφή ή την παραγγελία του.

Ε΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

Άρθ. 8. (1) Οι Χρήστες χρησιμοποιούν κυρίως τη διεπαφή της σελίδας του Προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας των εμπορεύματων, που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr.

(2) Σε περιπτώσεις όπου τα εμπορεύματα έχουν παραγγελθεί χωρίς εγγραφή από τον Χρήστη, ο τελευταίος αποδέχεται αυτούς τους γενικούς όρους κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει αποδεχτεί αυτούς τους γενικούς όρους, όταν έχει αποδέξει την παράδοση των προϊόντων.

Άρθ. 9. Οι Χρήστες συνάπτουν σύμβαση αγοραπωλησίας εμπορεύματων/προϊόντων στην πλατφόρμα dedal-robot.gr, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(1) Είσοδος στο σύστημα παραγγελιών στην πλατφόρμα dedal-robot.gr

(2) Επιλογή ενός ή περισσότερων εμπορεύματων/προϊόντων, που προσφέρει ο Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr, και προσθήκη στο καλάθι αγορών.

(3) Παροχή των απαραίτητων δεδομένων για την εξατομίκευση του Χρήστη ως συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης.

(4) Παροχή δεδομένων για την παράδοση. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τρόπο παράδοσης, σύμφωνα με τις επιλογές που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

(5) Επιλογή τρόπου και χρόνου πληρωμής του τιμήματος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, εικονικό POS, PayPal, η περίοδος παράδοσης ξεκινά μετά την παραλαβή του ποσού από τον Προμηθευτή.

(6) Επιβεβαίωση της παραγγελίας. Πάτωντας κουμπί "Παραγγελία" οι καταναλωτές συμφωνούν να αγοράσουν τα εμπορεύματα στο καλάθι. Η ενέργεια αυτή είναι δεσμευτική και από εκείνη τη στιγμή θεωρείται ότι υπάρχει έγκυρη σύμβαση εξ αποστάσεως αγοράς μεταξύ των μερών. Ο πελάτης λαμβάνει μια επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή με φωνητική ειδοποίηση μέσω τηλεφώνου, αλλά αυτή η επιβεβαίωση δεν έχει νομική ισχύ για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ των μερών.

ΣΤ΄ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθ. 10. (1) Ο Προμηθευτής και οι Χρήστες συνάπτουν χωριστές συμβάσεις αγοραπωλησίας εμπορεύματων/προϊόντων, που δηλώθηκαν οι Χρήστες, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι επιλέχθηκαν με ίδια ηλεκτρονική δήλωση και από ίδια λίστα αγαθών προς αγορά.

(2) Ο προμηθευτής μπορεί να οργανώσει, από κοινού και ταυτόχρονα την παράδοση των παραγγελθέντων, μέσω χωριστών συμβάσεων αγοραπωλησίας, προϊόντων.

(3) Τα δικαιώματα των Χρήστων σε σχέση με τα παραδοθέντα προϊόντα ασκούνται χωριστά για κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας. Η άσκηση των δικαιωμάτων σε σχέση με τα παραδοθέντα προϊόντα δεν επηρεάζει ούτε έχει κανένα αποτέλεσμα σε σχέση με συμβάσεις αγοραπωλησίας των άλλων αγαθών. Εάν ο Χρήστης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος άρνησης από τη σύμβαση αγοραπωλησίας των ορισμένων προϊόντων δεν επηρεάζει τις συμβάσεις αγοραπωλησίας των άλλων προϊόντων, που έχουν παραδοθεί στον καταναλωτή.

Άρθ. 11. Κατά την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων αγοραπωλησίας, ο Χρήστης υποχρεούται να αναφέρει επακριβώς και απερίφραστα τη σύμβαση και τα εμπορεύματα/προϊόντα, για τα οποία ασκούνται τα δικαιώματα

Άρθ. 12. Ο χρήστης μπορεί να πληρώσει αμέσως το τίμημα για τις χωριστές συμβάσεις αγοραπωλησίας κατά την παραγγελία των προϊόντων ή κατά την παράδοσή τα.

Ζ΄ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθ. 13. Οι κανόνες αυτού του τμήματος Ζ΄ αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων ισχύουν μόνο για Χρήστες για τους οποίους, σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν για τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας ή κατά την εγγραφή στο www.dedal-robot.gr , μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι είναι Χρήστες κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του νόμου ηλεκτρονικού εμπόριου ή/και της Οδηγίας 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

Άρθ. 14. (1) Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr ορίζονται στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα dedal-robot.gr.

(2) Η τιμή των προϊόντων,συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, καθορίζεται από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr στο προφίλ κάθε προϊόντος στην πλατφόρμα dedal-robot.gr.

(3) Η αξία των ταχυδρομικών ή μεταφορικών εξόδων που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των προϊόντων, θα καθοριστεί από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr και θα παρασχεθρί ως ενημέρωση στους χρήστες κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας

(4) Οι τρόποι πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζονται στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και οι πληροφορίες που παρέχονται στον Χρήστη μέσω των μηχανισμών της πλατφόρμας www.dedal-robot.gr.

(5) Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Χρήστες βάσει αυτού του άρθρου είναι τρέχουσες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής των στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr πριν από τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

(6) Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μπορούν να παρέχονται μέσω της διεπαφής της πλατφόρμας www.dedal-robot.gr ή μέσω e-mail.

Άρθ. 15. (1) Οι χρήστες συμφωνούν ότι οι προμηθευτές στην πλατφόρμα dedal-robot.gr έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν την προκαταβολή για τις συμβάσεις αγοραπωλησίας και παράδοσης εμπορεύματων/προϊόντων που έχουν συναφθεί με τους Καταναλωτές.

(2) Ο Χρήστης επιλέγει ανεξάρτητα εάν θα πληρώσει στον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr την τιμή για την παράδοση των προϊόντων πριν ή κατά τη στιγμή της παράδοσης

(3)Σε περίπτωση που η αξία της παραγγελίας του Χρήστη είναι ίση ή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, η πληρωμή γίνεται μόνο με έμβασμα ή κατάθεση στον τρεχόμενο λογαριασμό του Προμηθευτή.

Άρθ. 16. (1) Ο καταναλωτής/χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να πληρώσει αποζημίωση ή πρόστιμο και χωρίς να αναφέρει το λόγο, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων από τον Προμηθευτή, συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο "Έντυπο επιστροφής" στο μενού " Επιστροφή και ανταλλαγή "στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας www.dedal-robot.gr, συμπληρώνοντας το "Έντυπο Επιστροφής" που ελήφθη μαζί με την παραγγελία ή με την ενιαίο έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση, που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr, στο Παράρτημα Αρ.1 των παρόντων γενικών όρων χρήσης. Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι διαθέσιμες στο Άσκησε τα δικαιώματά σου! και στο Παράρτημα Αρ. 2 των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης, που προβλέπεται στη παρ.1, δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. για παράδοση εμπορεύματων κατόπιν παραγγελίας του καταναλωτή ή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του·
 2. για παράδοση των εμπορευμάτων, τα οποία εξαιτίας της φύσης τα μπορούν να αλλοιώσουν την ποιότητα τα ή να έχουν μικρή ημερομηνία λήξης·
 3. για παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που αποσφραγίζονται μετά την παράδοση και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας·
 4. για παράδοση εμπορεύματων, τα οποία  μετά την παράδοση και για αισθητικούς λόγους, έχουν αναμειχθεί με άλλα εμπορεύματα/προϊόντα, από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν·
 5. για παράδοση σφραγισμένων εγγραφών ήχου ή βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού υπολογιστών, που έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων κωδικών ενεργοποίησης των ορισμένων άδειων λογισμικών, λειτουργιών λογισμικού ή εικονικών μέσων πληρωμής· 
 6. για παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή άλλου υλικού, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής για την παροχή τέτοιων εκδόσεων. 

(3) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών που ορίζονται στον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός ενός έτους και 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται στον χρήστη εντός της περιόδου υπαναχώρησης, η ίδια αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία παροχής των πληροφοριών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να στείλει δήλωση υπαναχώρησης, σύμφωνα με αυτό το άρθρο απευθείας στον Προμηθευτή, συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα " Φόρμα Επιστροφής" στο μενού " Επιστροφή και ανταλλαγή "στο κάτω μέρος του ιστότοπου www.dedal-robot.gr, συμπληρώνοντας τη "Φόρμα Επιστροφής" που ελήφθη μαζί με την παραγγελία ή από την ενιαία φόρμα υπαναχώρης από τη σύμβαση, που είναι διαθέσιμη στο τον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot .gr στο Παράρτημα Αρ. 1 αυτών των γενικών όρων.

(4) Όταν ο Χρήστης έχει ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Προμηθευτής επιστρέφει όλα τα ποσά που έχει λάβει από τον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ειδοποιήθηκε για την απόφαση του καταναλωτή, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

(5) Κατά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, τα έξοδα, που προκύπτουν από την επιστροφή των παραδοθέντων προϊόντων θα αφαιρούνται από τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν, σύμφωνα με το παρ. 4, εκτός από τις περιπτώσεις που ο χρήστης οργανώνει την επιστροφή των προϊόντων μόνος του και με δικά του έξοδα. Ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τα πρόσθετα έξοδα, που προκύπτουν από την παράδοση των προϊόντων, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει ρητά τρόπο παράδοσης που διαφέρει από τη φθηνότερη, τυπική παράδοση που προσφέρει ο Προμηθευτής.

(6) Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποθηκεύει τα εμπορεύματα/προϊόντα/, που έχει παραλάβει από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα και να διασφαλίσει τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους κατά την περίοδο της παρ. 1.

(7) Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με τον Προμηθευτή, αποστέλλοντας γραπτή δήλωση στον Προμηθευτή, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα "Φόρμα επιστροφής" στο μενού "Επιστροφή και ανταλλαγή" στο κάτω μέρος του ιστότοπου www.dedal- robot.gr, συμπληρώνοντας τη «Φόρμα Επιστροφής» που ελήφθη μαζί με την παραγγελία ή μέσω της ενιαίας φόρμας υπαναχώρησης από τη σύμβαση, που διατίθεται στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr στο Παράρτημα Αρ. 1 αυτών των γενικών συνθήκες.

(8) Όταν ο προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr δεν έχει προσφερθεί να πάρει τα εμπορεύματα ο ίδιος, μπορεί να κρατήσει την πληρωμή των ποσών στον Χρήστη έως ότου παραλάβει τα εμπορεύματα ή έως ότου ο χρήστης παράσχει απόδειξη ότι έχει στείλει τα εμπορεύματα πίσω, ανάλογα με το ποιο από τα δύο συνέβη νωρίτερα.

(9) Παρά τις παραπάνω υποθέσεις, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει τα εμπορεύματα/προϊόντα σε εμπορική κατάσταση που επιτρέπει την επακόλουθη πώλησή τους. Με την αποδοχή των επιστρεφόμενων προϊόντων, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει τα προϊόντα για ζημιές και επιπτώσεις που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε ασυνήθιστη χρήση από τον ΧΡΗΣΤΗ. Σε περίπτωση κατεστραμμένης εμπορικής κατάστασης των εμπορευμάτων ή/και παρουσία και διαπίστωση ζημιών, ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του να αρνηθεί να αποδεχτεί με την υπαναχώρηση από τη σύμβαση ή να χρεώσει το κόστος του Χρήστη για την αποκατάσταση των εμπορευμάτων σε καλή εμπορική κατάσταση.

(10) Τα περιγραφόμενα δικαιώματα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν και για τα δύο μέρη, δεν ισχύουν για Νομικά Πρόσωπα, επειδή δεν είναι καταναλωτές κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών.

(11) Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία στο σύνολό της, με τα συνοδευτικά έγγραφα και χωρίς φθορές. Ένα δώρο, εάν ληφθεί, υπόκειται επίσης σε επιστροφή. Ο ΕΜΠΟΡΟΣ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα έχει κατεστραμμένη συσκευασία, είναι κατεστραμμένα, μολυσμένα, υπάρχουν ίχνη χρήσης, γρατσουνιών, χτυπήματων, υπάρχουν φθορές από ηλεκτροπληξία, λείπουν αξεσουάρ, εξαρτήματα ή αυτοκόλλητα, κάρτα εγγύησης, να αποφασίσει εάν θα δεχτεί τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

(12) Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης βάσει του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι ο Χρήστης έχει ασκήσει επίσης το δικαίωμα υπαναχώρησης σε σχέση με το περιεχόμενο μπόνους που συνοδεύει το εμπόρευμα/προϊόν.

(13) Επιστροφές των ποσών σε σχέση με πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν:

Η επιστροφή των ποσών για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν γίνεται αφού ο Έμπορος παραλάβει πίσω το προϊόν από τον Χρήστη/Πελάτη και το προϊόν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιστραφεί το ποσό εν όλω ή εν μέρει.

►Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με τραπεζική κάρτα, η επιστροφή χρημάτων γίνεται με παραγγελία αντίστροφης λειτουργίας στην κάρτα με την οποία έχει γίνει η πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

► Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με τραπεζικό έμβασμα ή PayPal, η επιστροφή χρημάτων γίνεται με έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό με τον οποίο έχει γίνει η πληρωμή, εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

► Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή, η επιστροφή χρημάτων γίνεται με αντίστροφη μεταφορά στον ίδιο λογαριασμό με τον οποίο έχει γίνει η πληρωμή ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που έχει παρασχεθεί από τον Χρήστη, εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Άρθ. 17. (1) Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων κυμαίνεται μεταξύ 1-5 εργάσιμων ημερών, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της εταιρείας ταχυμεταφορών σε διάφορες περιοχές / τοποθεσίες.

(2) Εάν ο Χρήστης και ο Προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr δεν έχουν ορίσει χρόνο παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων θα είναι 1-5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία ο χρήστης έχει επιβεβαιώσει τηλεφωνικά/παραγγελία μέσω email στον προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας του προμηθευτή στην πλατφόρμα dedal-robot.gr

(3) Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση επιβεβαιωμένης παραγγελίας σε περίπτωση που τα εμπορεύματα/προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα. Σε περίπτωση έλλειψης αποθέματος των παραγγελθέντων εμπορεύματων/προϊόντων εντός 2 εργάσιμων ημερών ο Προμηθευτής ειδοποιεί τον χρήστη για την εξάντλησή του, στέλνοντας μήνυμα στη διεύθυνση e-mail που έχει αναφέρει ο χρήστης ή στον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ήδη πληρωθεί, ο πελάτης θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ επιστροφής χρημάτων, ακύρωσης της παραγγελίας ή αντικατάστασης παραγγελίας.

Άρθ. 18. Ο προμηθευτής στην πλατφόρμα dedal-robot.gr δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις, που θεσπίζονται από τη ελληνική νομοθεσία σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση και την πώληση συμπληρωμάτων διατροφής.

Η΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθ. 19. (1) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr, μπορεί να οργανώσει την παράδοση και επίδοσης των εμπορεύματων/προϊόντων στον Χρήστη μέσω κούριερ εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε κατά την σύναψη της σύμβασης.

(2) Εάν η προθεσμία βάσει της παρ. 1 δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των μερών κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο Προμηθευτής θα οργανώσει την παράδοση και την επίδοσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Άρθ. 20. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση που οφείλονται σε περιστάσεις πέρα ​​από τον έλεγχο του ΕΜΠΟΡΟΥ, όπως καθυστερήσεις από τον ταχυμεταφορέα που κάνει την παράδοση.

Άρθ. 21. (1) Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο παράδοσης από τις επιλογές που παρέχονται κατά την παραγγελία.

(2) Κατά την παράδοση, τα εμπορεύματα/προϊόντα/ θα πρέπει να εξετασθούν προσεκτικά από τον Χρήστη ή/και εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο. Σε περίπτωση διαπίστωσης εξωτερικών ορατών ελαττωμάτων - πιθανών βλαβών, χτυπημάτων και άλλων ζημιών, που έχουν διαπιστωθεί κατά την παράδοση, ο Χρήστης θα πρέπει να υπογράψει προτώκολλο ζημιών στην παρουσία του κούριερ, στο οποίο πρέπει να περιγράψει τα διαπιστωθέντα ελαττώματα και να ειδοποιήσει αμέσως τον ΕΜΠΟΡΟ στο email: [email protected] ή στο αναγραφόμενο στην ιστοσελίδα αριθμό τηλέφωνου.

(3) Με την αποδοχή της παράδοσης από τον Χρήστη χωρίς παρατηρήσεις, όλες και τυχόν μεταγενέστερες αξιώσεις για εξωτερικά ορατά ελαττώματα των παραληφθέντων εμπορεύματων /προϊόντων εμφανίζονται αβάσιμες και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να ικανοποιούνται. Εάν δεν συνταχθεί και υπογραφεί προτώκολλο ζημιών στην παρουσία του κούριερ κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων και δεν ειδοποιήσει αμέσως τον ΕΜΠΟΡΟ, ο ΧΡΗΣΤΗΣ χάνει το δικαίωμά του να προσκομίσει τα εντοπισμένα εξωτερικά ορατά ελαττώματα, σύμφωνα με τη σύμβαση αγοραπωλησίας.

(4) Σε περίπτωση που έχει αναφερθεί λανθασμένη ή ανακριβή διεύθυνση, εσφαλμένο υπεύθυνο επικοινωνίας ή/και αριθμό τηλεφώνου κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο ΕΜΠΟΡΟΣ δεν ευθύνεται για εσφαλμένη εκτέλεση της παραγγελίας λόγω λανθασμένων στοιχείων που έχουν αναφερθεί από τον Χρήστη.

(5) Κατά την επίδοση των εμπορεύματων/προϊόντων, ο Χρήστης ή τρίτος, που ορίστηκε από αυτόν, υποχρεούται να υπογράψει τα συνοδευτικά έγγραφα. Τρίτος θεωρείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι ο κάτοχος της δήλωσης, αλλά αποδέχεται τα εμπορεύματα /προϊόντα κατά την παράδοση στη διεύθυνση παράδοσης που έχει αναφέρει ο Χρήστης.

(6) Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν βρεθεί εντός της προθεσμίας παράδοσης στη διεύθυνση που έχει αναφέρει ή/και δεν παρασχεθεί πρόσβαση στη διεύθυνση παράδοσης, ο ΕΜΠΟΡΟΣ απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα παραγγελθέντα εμπορεύματα, και ο Χρήστης χάνει την ευκαιρία της παράδοσης των εμπορεύματων/προϊόντων, που έχει παραγγείλει. 

(7) Όταν τα παραδοθέντα εμπορεύματα προφανώς δεν αντιστοιχούν σε αυτά που έχει παραγγείλει ο Χρήστηςκαι αυτό μπορεί να διαπιστωθεί με ένα απλό έλεγχο των παραδοθέντων εμπορεύματων, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση των παραδοθέντων εμπορεύματων με αυτά που αντιστοιχούν της πραγματοποιημένης, από αυτόν, αίτησης  για αγορά εμπορεύματων.

Άρθ. 22. (1) Όροι εγγύησης - Ο προμηθευτής εφαρμόζει έγγραφο εγγύησης στους πελάτες του για το αγορασμένο προϊόν. Το έγγραφο περιγράφει: τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου των εξουσιοδοτημένων συνεργείων του αγορασθέντος προϊόντος, τους όρους εγγύησης των αντίστοιχων συνεργείωων ή κατασκευαστών, καθώς και την περίοδο εγγύησης του προϊόντος που έχει αγοράσει ο καταναλωτής/πελάτης.

(2) Με την αποδοχή αυτών των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης αποδέχεται τους σχετικούς ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ για το είδος των εμπορεύματων/προϊόντων, που αγοράζει.

(3) Ο χρήστης δεν μπορεί να διεκδικήσει και θα χάσει τα δικαιώματά του βάσει της παρεχόμενης εγγύησης:
(α) σε περίπτωση απώλειας κάρτας εγγύησης·
β) σε περίπτωση προσπάθειας επισκευής και εξάλειψης της μη συμμόρφωσης από κέντρο συνεργείου μη εξουσιοδοτημένο από το www.dedal-robot.gr·
(γ) σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε από ακατάλληλη λειτουργία·
δ) σε περίπτωση παραβίασης της φυσικής ακεραιότητας του προϊόντος·
ε) σε περίπτωση χημικών, ηλεκτρικών ή/και άλλων επιπτώσεων, που δεν σχετίζονται με την κανονική λειτουργία του προϊόντος.

(4) Η εμπορική εγγύηση που παρέχεται για το προϊόν δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος με περιορισμένη ημερομηνία λήξης (μπαταρίες, αναλώσιμα κ.λπ.). Η εξυπηρέτηση εγγύησης εκτελείται μόνο στα κέντρα συνεργείου, που αναγράφονται στην κάρτα εγγύησης, κατά την παρουσία πλήρους τεκμηρίωσης και εξοπλισμού του προϊόντος.

Άρθ. 23. (1) ΤΙΜΕΣ - Όλες οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

(2) Οι τιμές που αναγράφονται στον ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν μεταφορά στη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα αποστέλλονται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, ο καταναλωτής / πελάτης πρέπει να πληρώσει, εκτός από τα έξοδα μεταφοράς, όλους τους τελωνειακούς και άλλους δασμούς που σχετίζονται με τις εξαγωγές.

Θ΄ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ

Άρθ. 24. Ο καταναλωτής/χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τα προϊόντα, και μετά την εγγραφή του ή ως επισκέπτης να παραγγείλει τα ανακοινωθέντα προϊόντα στο Διαδικτυακό κατάστημα www.dedal-robot.gr.

Άρθ. 25. Ο καταναλωτής/χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για την κατάσταση της παραγγελίας του.

Άρθ. 26. Ο καταναλωτής/χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που εκτελεί ο ίδιος ή τρίτος μέσω της χρησιμοποίησης του  ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Υποχρεούται να ειδποιήσει αμέσως τον Προμηθευτή για κάθε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης μέσω της χρησιμοποίησης του  ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του, καθώς και όποτε υπάρχει κίνδυνος τέτοιας χρήσης. 

Άρθ. 27.  Ο καταναλωτής/χρήστης υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα της παραγγελίας του, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει στη ιστοσελίδα www.dedal-robot.gr.

Άρθ.28. Κάθε καταναλωτή/χρήστη, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτης του Προμηθευτή υποχρεούται κατά την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών:

 • να μην παραβιάζει και να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και τις αναγνωρισμένες διεθνείς πράξεις·
 • να μην βλάπτει το καλό όνομα του άλλου και να μην ζητήσει τη βίαιη αλλαγή της συνταγματικής τάξης για τη διάπραξη εγκλήματος βίας κατά του ατόμου ή την υποκίνηση φυλετικού, εθνικού, εθνοτικού ή θρησκευτικού μίσους·
 • να μην παραβιάζει περιουσιακά ή μη περιουσιακά στοιχεία, απόλυτα ή σχετικά δικαιώματα και συμφέροντα άλλου, όπως δικαιώματα ιδιοκτησίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.·
 • να τηρεί τη ελληνική νομοθεσία, τους ισχύοντες ξένους νόμους, τους κανόνες ηθικής και καλών τρόπων και τη δεοντολογία του Διαδικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΕΜΠΟΡΟ· 
 • να ενημερώνει αμέσως τον ΕΜΠΟΡΟ για οποιαδήποτε περίπτωση διαπραχθείσας ή διαπιστωθείσας παράβασης κατά τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών·
 • να μην πραγματοποιεί φόρτωση, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους λογισμικό, προγράμματα υπολογιστών, αρχεία, εφαρμογές ή άλλα υλικά που περιέχουν ιούς υπολογιστών, μη εξουσιοδοτημένα συστήματα τηλεχειρισμού ("δούρειοι ίπποι"), υπολογιδτικές κώδικες ή υλικά που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να εμποδίζουν, να διακόπτουν, ή να περιορίζουν την κανονική λειτουργία του υλικού ή του λογισμικού, ή του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού υπολογιστών, ή που στοχεύουν σε μη εξουσιοδοτημένη εισβολή ή πρόσβαση σε ξένους πόρους ή λογισμικό·
 • να μην διαπράττει κακόβουλες πράξεις·
 • να αποζημιώσει τον ΕΜΠΟΡΟ και όλους τους τρίτους για όλες τις ζημιές και τα διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και των πληρωμένων δικηγορικών αμοιβών, που προέκυψαν ως αποτέλεσμα αξιώσεων από ή/και καταβληθείσες αποζημιώσεις σε τρίτους σε σχέση με ιστότοπους, υπερσυνδέσμους, υλικά ή πληροφορίες που ο Χρήστης έχει χρησιμοποιήσει, δημοσιεύσει στον διακομιστή, έχει στείλει, διανείμει, έχει διαθέσει σε τρίτους ή έχει διαθέσει μέσω του www.dedal-robot.gr κατά παράβαση του νόμου, των παρόντων Όρων χρήσης, των καλών τρόπων ή της ηθικής του Διαδικτύου.

Άρθ. 29. Ο καταναλωτής/χρήστης υποχρεούται να δηλώσει τον ακριβή και έγκυρο αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνση e-mail, να πληρώσει το τίμημα των εμπορευμάτων, να πληρώσει τα έξοδα παράδοσης όταν δεν είναι δωρεάν ή να το οργανώσει με τον δικό του τρόπο, και να παρέχει πρόσβαση και δυνατότητα παραλαβής των εμπορεύματων. Εάν δεν αναφέρεται ρητά ότι η παράδοση είναι δωρεάν, θεωρείται ότι είναι έναντι αμοιβής.

Ι΄ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Άρθ. 30. Ο Προμηθευτής δεν έχει την υποχρέωση και την αντικειμενική δυνατότητα να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Άρθ. 31. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αποθηκεύει υλικά και πληροφορίες που βρίσκονται στον διακομιστή του www.dedal-robot.gr.

Άρθ. 32. Ο Προμηθευτής  διατηρεί την δυνατότητα του αφού λάβει παραγγελία να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή/χρήστη για διευκρίνιση στοιχείων ή σε περίπτωση διόρθωσης τιμής, τεχνικών λαθών, λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, που έχουν υποβληθεί από τον πελάτη κ.α.

Άρθ. 33. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να ειδοποιήσει τον καταναλωτή / χρήστη, όταν ο τελευταίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, και κατά την κρίση του ΕΜΠΟΡΟΥ να τερματίσει, να αναστείλει ή να αλλάξει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε σχέση με την χρήση του ιστότοπου. Ο πάροχος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών και τρίτων για ζημίες και διαφυγόντα κέρδη που προκύπτουν από τον τερματισμό, την αναστολή, την αλλαγή ή τον περιορισμό των υπηρεσιών, τη διαγραφή, την τροποποίηση, την απώλεια, την ανακρίβεια, ή την ελλιπή μηνύματα, υλικά ή πληροφορίες που μεταδόθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν, ηχογραφήθηκε ή διατίθεται μέσω του www.dedal-robot.gr.

Άρθ. 34.(1) Μετά την παραλαβή της πληρωμής, ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταβιβάσει στον καταναλωτή/χρήστη την κυριότητα των εμπορεύματων/προϊόντων που παραγγέλθηκαν για αγορά, να παραδώσει εγκαίρως τα εμπορεύματα/προϊόντα που παραγγέλθηκαν για αγορά, σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία και το  Νόμο  περί Προστασίας των Καταναλωτών, να ελέγχει την τεχνική κατάσταση του κάθε είδους προϊόντος πριν να αποσταλεί (αν είναι δυνατόν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα της συσκευασίας).

(2) Η σελίδα (σύνδεσμος) προς κάθε προϊόν που παρατίθεται στην Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τιμή, τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και πρόσθετες πληροφορίες που στοχεύουν στην υποστήριξη της ενημερωμένης επιλογής των καταναλωτών/χρηστών κατά την αγορά του προϊόντος. Το www.dedal-robot.gr δεν ευθύνεται για ανακρίβειες στην περιγραφή του προϊόντος, οι οποίες δεν σχετίζονται με τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και δεν διεκδικεί την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Άρθ. 35. Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν σε λογισμικό, υλικό ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή για απώλεια δεδομένων, που προκύπτουν από υλικά ή πόρους που αναζητούνται, λαμβάνονται ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι συμβουλές ή η βοήθεια που παρέχονται από τους ειδικούς και τους υπαλλήλους του Προμηθευτή σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών από τους καταναλωτές/χρήστες δεν γεννούν καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τον Προμηθευτή. Η Dedal Company Ltd. δεν ευθύνεται για εσφαλμένες πληροφορίες, που παρέχονται από τον κατασκευαστή σχετικά με το προϊόν.

Άρθ. 36. (1) Ο Προμηθευτής, ως εγγεγραμμένος χειριστής προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες που σχετίζονται με τους Καταναλωτές/Χρήστες του, ανεξάρτητα από το αν είναι εγγεγραμμένοι, συμφωνώντας να μην τις αποκαλύψει κοινώς εκτός εάν προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

(2) Οι πληροφορίες βάσει αυτού του άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Προμηθευτή, εκτός από την περίπτωση ρητής διαφωνίας του Καταναλωτή / Χρήστη, που αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] Ο προμηθευτής συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να βελτιώσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Όλοι οι σκοποί για τους οποίους ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες, θα είναι σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία, τις  ισχύοντες διεθνή πράξεις και τους καλούς τρόπους.

Άρθ. 37. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας σύμβασης σε περίπτωση περιστάσεων που ο Προμηθευτής δεν είχε προβλέψει και δεν ήταν υποχρεωμένος να προβλέψει - συμπεριλαμβανομένων τυχαίων συμβάντων, προβλημάτων στο παγκόσμιο Διαδίκτυο και στην παροχή υπηρεσίες εκτός ελέγχου του ΕΜΠΟΡΟΥ.

Άρθ. 38. Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση προβλημάτων και μη φυσιολογικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων σε αλγόριθμους, κωδικούς και πληροφορίες προϊόντων που προκαλούνται από τον προγραμματιστή της διαδικτυακής πλατφόρμας συναλλαγών, την οποία έχει χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του ηλεκτρονικού του καταστήματος www.dedal-robot.gr.

Άρθ. 39. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει cookies στους υπολογιστές των χρηστών. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον ιστότοπο στον σκληρό δίσκο του Χρήστη και επιτρέπουν την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη, όπως τον εντοπίζει και επιτρέπουν την παρακολούθηση των ενεργειών του, των ιστοσελίδων που επισκέπτει, των υπερσυνδέσμων που χρησιμοποιεί, των πληροφοριών που χρησιμοποιεί και καταγράφει κ.α.

Άρθ. 40. Για τις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται στο παρόν τμήμα, εφαρμόζονται οι κανόνες της εμπορικής πώλησης που καθορίζονται σύμφωνα με το Εμπορικό Νόμο και το Νόμο περί Προστασία των Καταναλωτών.

ΙΑ΄ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθ. 41. (1) Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την Πολιτική της Daedalus Company Ltd. για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ Πολιτική Απορρήτου.

(2) Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τους Χρήστες υπόκεινται σε προστασία, βάσει του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού 2016/679 και ο Προμηθευτής τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς και εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου.

(3) Συμφωνώντας με την Πολιτική Απορρήτου, ο Χρήστης επιβεβαιώνει ρητά ότι συμφωνεί, ο Προμηθευτής να αποθηκεύει πληροφορίες ή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη για τους σκοπούς και τους όρους που περιγράφονται εξαντλητικά σε αυτήν την πολιτική. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες ή να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην τελική συσκευή του Χρήστη και για άλλους λόγους που καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

(4) Ο Καταναλωτής ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr έχει το δικαίωμα να στέλνει ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικά μηνύματα στον Καταναλωτή ή στο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου ή προσφορές για αγορά εμπορεύματων/προϊόντων, ενώ υπάρχει εγγραφή του Καταναλωτή ή Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr.

(5) Ο Καταναλωτής ή ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά του Καταναλωτή ή του Χρήστη όταν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην αποθήκευση ή την πρόσβαση στις πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3 με τους τρόπους που προβλέπονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Άρθ. 42. (1) Ανά πάσα στιγμή, ο Πάροχος στην πλατφόρμα www.dedal-robot.com έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Χρήστη να ταυτοποιήσει τον εαυτό του και να πιστοποιήσει τη γνησιότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή.

(2) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή χάσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του, ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει την ανακοινωθείσα «Διαδικασία χαμένων ή ξεχασμέων ονομάτων και κωδικών πρόσβασης», διαθέσιμη στη ιστοσελίδα: www.dedal-robot.gr.

ΙΒ΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Άρθ.43. (1) Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr, για τον οποίο ο τελευταίος θα ειδοποιήσει με τον κατάλληλο τρόπο όλους τους εγγεγραμμένους Χρήστες.

(2) Ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr και ο Χρήστης συμφωνούν ότι τυχόν προσθήκες και αλλαγές σε αυτούς τους γενικούς όρους χρήσης θα επηρεάσουν τον Χρήστη σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) μετά από ρητή ειδοποίησή του από τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός της προθεσμίας των 14 ημερών ότι τους απορρίπτει. ή

Β) μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr και εάν ο Χρήστης δεν δηλώσει εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή τους ότι τα απορρίπτει.

Γ) με τη ρητή αποδοχή του από τον Χρήστη μέσω του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr

(3) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr , σε σχέση με την τροποποίηση αυτών των γενικών όρων χρήσης θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει καθορίσει ο Χρήστης κατά την εγγραφή. Ο χρήστης συμφωνεί ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται, σύμφωνα με αυτό το άρθρο δεν χρειάζεται να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να τον επηρεάζουν. 

Άρθ. 44. Ο προμηθευτής δημοσιεύει αυτούς τους γενικούς όρους χρήσης στο {terms_rul} μαζί με όλες τις προσθήκες και τροποποιήσεις σε αυτούς.

ΙΓ΄ΛΥΣΗ

Άρθ. 45. Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης και η σύμβαση του Χρήστη με τον Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr λύονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • κατά τη λύση και την κήρυξη εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης ενός από τα μέρη της σύμβασης·
 • με αμοιβαία γραπτή συμφωνία μεταξύ των μερών·
 • σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας οποιουδήποτε από τα μέρη της σύμβασης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του·
 • σε περίπτωση κατάσχεσης ή σφράγισης του εξοπλισμού από κρατικούς φορείς·
 • σε περίπτωση διαγραφής της εγγραφής του Χρήστη στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr. Στην περίπτωση αυτή, οι συναφθείσες αλλά μη εκτελεσθείσες συμβάσεις αγοραπωλησίας παραμένουν σε ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση.

Άρθ. 46. ​​Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς δέουσα αποζημίωση να λυθεί τη σύμβαση μονομερώς, εάν διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποιεί την πλατφόρμα www.dedal-robot.gr κατά παράβαση αυτών των γενικών όρων χρήσης, νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, γενικά αποδεκτοών ηθικοών κανόνων ή γενικά αποδεκτών κανόνων και πρακτικών του ηλεκτρονικού εμπόριου.

ΙΔ΄ΕΥΘΥΝΗ

Αρθ. 47. Ο Χρήστης αναλαμβάνει να αποζημιώσει και να απαλλάξει από την ευθύνη τους προμηθευτές στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr και τον Προμηθευτή σε περίπτωση αγωγών και άλλων αξιώσεων τρίτων (είτε δικαιολογημένες είτε όχι), για όλες τις ζημίες και τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και νομικών εξόδων που προκύπτουν από ή σε σχέση με (1) αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, (2) παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραγωγής, ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (3) παράνομη μεταβίβαση σε άλλα πρόσωπα των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στον Χρήστη για τη διάρκεια και βάσει των όρων της σύμβασης και (4) ψευδής δήλωση παρουσίας ή απουσίας ποιότητας του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθ. 48. Ο Προμηθευτής  δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίων συμβάντων, προβλημάτων Διαδικτύου, τεχνικών ή άλλων αντικειμενικών λόγων, συμπεριλαμβανομένων εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Άρθ. 49. (1) Ο Προμηθευτής  δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τον Χρήστη σε τρίτους.

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για περιουσιακές ή μη περιουσιακές ζημίες, που εκφράζονται σε διαφυγόντα κέρδη ή ζημίες που προκλήθηκαν στον Χρήστη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης του www.dedal-robot.gr και σύναψης συμβάσεων αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή.

(3) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για το χρόνο κατά τον οποίο η πλατφόρμα δεν ήταν διαθέσιμη για λόγους ανωτέρας βίας.

(4) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για ζημιές από σχόλια, απόψεις και δημοσιεύσεις κάτω από τα προϊόντα, νέα και άρθρα στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr.

Άρθ. 50. (1) Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού και αυτό συνεπάγεται απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμό πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.

(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων, που προκύπτει από ψευδή ταυτοποίηση τρίτου που παρουσιάζεται ως Χρήστης, εάν από τα γεγονότα μπορεί να κριθεί ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο Χρήστης.

ΙΕ΄ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ

Άρθ. 51. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr υποχρεούνται να προστατεύουν ο ένας τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του άλλου, καθώς και να τηρούν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία περιήλθαν στην γνώση τους κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και των εν λόγω γενικών όρων χρήσης.

(2) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής υποχρεούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της περιόδου της σύμβασης να μην δημοσιοποιούν γραπτή ή προφορική αλληλογραφία που διεξάγεται μεταξύ τους. Η δημοσίευση αλληλογραφίας σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, φόρουμ στο Διαδίκτυο, προσωπικές ή δημόσιες ιστοσελίδες κ.λπ. μπορεί να θεωρηθεί δημοσιότητα. 

Άρθ. 52. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των γενικών όρων χρήσης και συμφωνείων σε ειδική σύμβαση μεταξύ του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr και του Χρήστη, υπερισχύουν οι διατάξεις της ειδικής σύμβασης.

Άρθ. 53. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων χρήσης, δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης.

Άρθ. 54. Οι νόμοι της Ελληνικής Δημοκρατίας ισχύουν για τα ζητήματα/θέματα, που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης.

Άρθ. 55. Αυτοί οι γενικοί όροι χρήσης  τίθενται σε ισχύ για όλους τους Χρήστες της ιστοσελίδας www.dedal-robot.gr.

Παράρτημα αρ. 1 - Τυποποιημένο έντυπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης της σύμβασης:

Τυποποιημένο έντυπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης της σύμβασης:

 

(Συμπληρώστε και υποβάλετε αυτό το έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

– Προς την (Dedal Company Ltd., Plovdiv 4003 Brezovsko shose 145, [email protected]):

– Με το παρόν ενημερώνω / ενημερώνουμε * ότι υπαναχωρώ/ υπαναχωρούμε* από τη σύμβαση που έχω συνάψει / έχουμε συνάψει * για την αγορά των παρακάτω προϊόντων * / για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας*

– Παραγγέλθηκε στις * / παραλήφθηκε στις *

– Όνομα χρήστη (-ων)

– Διεύθυνση χρήστη(-ών)

– Υπογραφή του χρήστη (των χρηστών) (μόνο εάν αυτό το έντυπο είναι σε χαρτί)

– Ημερομηνία

------------------------------------------------------

* Το περιττό διαγράφεται.

Παράρτημα αρ.2 - Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Σταντάρ οδηγίες υπαναχώρησης:

1.Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός από εμπορικό κατάστημα.

2. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση χωρίς να αιτιολογήσετε εντός 14 ημερών.

3. Η περίοδος υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτος, εκτός από τον μεταφορέα και καθορισμένο πρόσωπο από εσάς, έχετε τεθεί στην κατοχή των εμπορεύματων/προϊόντων.

4. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία επικοινωνίας που παρασχεθούν στην ιστοσελίδα www.dedal-robot.gr, και για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μια κατηγορηματική δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή sto ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό "Έντυπο επιστροφής" στο μενού " Επιστροφή και ανταλλαγή "στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας www.dedal-robot.gr, συμπληρώνοντας το "Έντυπο Επιστροφής" που ελήφθη μαζί με την παραγγελία ή με την ενιαίο έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση, που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην πλατφόρμα www.dedal-robot.gr, στο Παράρτημα Αρ.1 των παρόντων γενικών όρων χρήσης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά το τθποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης στην ιστοσελίδα μας www.dedal-robot.gr. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα σας στείλουμε αμέσως ένα μήνυμα επιβεβαίωσης σε ανθεκτικό μέσο (για παράδειγμα, μέσω e-mail) που θα επιβεβαιώνει τη λήψη της υπαναχώρησης.

6. Για να συμμορφωθείτε με την περίοδο υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

1. Αποτέλεσμα υπαναχώρησης.

2. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα, που σχετίζονται με τον τρόπο παράδοσης που έχετε επιλέξει εκτός από το φθηνότερο τυπικό τρόπο παράδοσης, που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε οποιαδήποτε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα κάνουμε την επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό που έχετε καθορίσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η επιστροφή χρημάτων δεν θα συσχετιστεί με κανένα έξοδα για εσάς.

3. Έχουμε το δικαίωμα να αναβάλουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα εμπορεύματα πίσω ή μέχρι να μας παράσχετε απόδειξη ότι στείλατε τα εμπορεύματα πίσω, ανάλογα με το ποιο από τα δύο γεγονότα συνέβη νωρίτερα.

4. Πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος της επιστροφής των εμπορεύματων. Το κόστος δεν αναμένεται να υπερβαίνει κατά προσέγγιση το ποσό της παράδοσης ή της τυπικής υπηρεσίας ταχυμεταφορών.

5. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα της δοκιμής τους, εκτός από όσα είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της σωστής λειτουργίας τους.

Δείτε www.dedal-robot.gr για περισσότερες πληροφορίες χρήστη

 

Συγκρίνετε προϊόντα